ROT - for deg som vil lære om landbruk, lokal produksjon og grønn næring!

Å forstå menneske, miljø og økonomi i sammenheng er en forutsetning for bærekraftig utvikling. Dette gjelder også ressursforvaltning generelt, og landbruk, skogdrift, husdyrhold og matproduksjon spesielt. En helhetlig tilnærming til samfunnsutfordringer må ta hensyn til en rekke faktorer, og ROT skal hjelpe elevene i 8. og 10. klasse til å se ulike aspekt ved grønn næring i breddekontekst gjennom tiltak for bærekraft, miljø og natur, men også i lys av et økende behov for mat og matproduksjon.

EU og verden ser til norsk matproduksjon på grunn av lavt antibiotikaforbruk, god dyrevelferd, lav bruk av plantevernmidler og egen klimaavtale for landbruket. I tillegg er Norge langt fremme i arbeidet med tiltak for sunnere kosthold i befolkningen og bedret folkehelse, reduksjon av matsvinn, ernæringsmerking og merkeordninger for mat, samt klimapotensialet i tre- og skognæringa.

Hvordan maten er produsert, og dermed også hva du spiser, har betydning for vår fysiske og mentale helse. Dette er viktig kunnskap for folkehelse og livsmestring – alt henger sammen med alt! Grønn forskning og utvikling i Norge nyttiggjør seg både vitenskapelig og erfaringsbasert kunnskap i utviklingen av bærekraftige produksjoner som samtidig hensyntar demokrati og medborgerskap. Mange av aktørene i grønn næring er eid av medlemmene, og samvirkeformen synliggjør hvordan den enkelte produsent påvirker og påvirkes av fellesskapet.

Lorem ipsum dolor sit amet

Å forstå menneske, miljø og økonomi i sammenheng er en forutsetning for bærekraftig utvikling. Dette gjelder også ressursforvaltning generelt, og landbruk, skogdrift, husdyrhold og matproduksjon spesielt. En helhetlig tilnærming til samfunnsutfordringer må ta hensyn til en rekke faktorer, og ROT skal hjelpe elevene i 8. og 10. klasse til å se ulike aspekt ved grønn næring i breddekontekst gjennom tiltak for bærekraft, miljø og natur, men også i lys av et økende behov for mat og matproduksjon.

EU og verden ser til norsk matproduksjon på grunn av lavt antibiotikaforbruk, god dyrevelferd, lav bruk av plantevernmidler og egen klimaavtale for landbruket. I tillegg er Norge langt fremme i arbeidet med tiltak for sunnere kosthold i befolkningen og bedret folkehelse, reduksjon av matsvinn, ernæringsmerking og merkeordninger for mat, samt klimapotensialet i tre- og skognæringa.

Hvordan maten er produsert, og dermed også hva du spiser, har betydning for vår fysiske og mentale helse. Dette er viktig kunnskap for folkehelse og livsmestring – alt henger sammen med alt! Grønn forskning og utvikling i Norge nyttiggjør seg både vitenskapelig og erfaringsbasert kunnskap i utviklingen av bærekraftige produksjoner som samtidig hensyntar demokrati og medborgerskap. Mange av aktørene i grønn næring er eid av medlemmene, og samvirkeformen synliggjør hvordan den enkelte produsent påvirker og påvirkes av fellesskapet.

En student, en forsker, en bonde, en rådgiver og en foredlingsansatt er alle forbundet gjennom ulike nettverk. Alle bidrar med sin kompetanse gjennom formidling, verktøy, produksjon og systemutvikling slik at grønn næring til enhver tid er dynamisk og tilpasningsdyktig overfor ny kunnskap og nye perspektiv. Grønn næring ønsker kritisk tenkning og meningsbrytning velkommen – demokrati er like viktig her som ellers.

Tverrfaglig kompetanse og samarbeid på tvers av vitenskap og fag vil bli avgjørende for ressursbruk og -forvaltning i framtida. For 10.-klassinger blir det viktig å utforske karrieremuligheter basert på egeninteresser, og samtidig bli presentert for jobber innen grønn utdanning, forskning og næringsliv gjennom vitenskap og utvikling. ROT vil være en tilrettelagt arena for innhenting av informasjon om et variert arbeidsmarked med mange karriere- og yrkesmuligheter.

Grønn næringa både har, og har bruk for, enorm kunnskap og kompetanse. Forbindelsen mellom forskning og næring åpner stadig nye dører, og vektlegging av matsikkerhet, klimaperspektiv, biologisk mangfold, bio- og sirkulærøkonomi, digitalisering og presisjonsverktøy står sentralt både i et grønt skifte og grønne utdanninger og næring.

ROT vil derfor også tilby en egen samling for lærere, rådgivere og andre relevante skoleansatte. Her vil dere møte representanter fra utdanning, forskning og næring som forteller om sitt kompetansebehov i framtida. Dette er en nyttig arena for lærere i mat og helse, valgfag, utdanningsvalg og andre, og vil gi påfyll av dagsaktuell innsikt i og kunnskap om en omfattende utdannings- og næringssektor.

Grønn sektor har tatt kvantesprang innen digitalisering, teknologi og robotisering, noe som muliggjør presisjonsproduksjon på en revolusjonerende måte og som åpner for enorm utvikling og nye jobbmuligheter i framtida. Vi trenger mange kloke hoder for å nå potensialet som ligger i sirkulærøkonomien – en samfunnsøkonomi hvor gjenbruk og optimalisering av ressurser og råvarer sørger for at alle bestanddeler kommer til nytte!

ROT treffer lærings- og kompetansemål innen tverrfaglige tema i fagfornyelsen for mat og helse, naturfag, samfunnsfag, norsk og utdanningsvalg.