ROT - en møteplass for grønn utdanning og næring

ROT skal tilby læring om grønn næring – et opplevelsesrikt møtested i kontaktpunktet mellom interesse, kunnskap og muligheter!

For å løse framtidas samfunnsutfordringer er vi avhengige av helhetlig og tverrfaglig samarbeid. ROT skal hjelpe elever (og ansatte) i ungdomsskolen (fortrinnsvis 8. og 10. klasse) til å se ulike aspekt ved grønn næring i breddekontekst gjennom tiltak for bærekraft, miljø, dyr og natur, men også i lys av verdens økende behov for mat og matproduksjon. ROT skal også være en arena som bidrar til tilnærming og forståelse av komplekse strukturer og sammenhenger som næringa ofte preges av.

EU og verden ser til norsk matproduksjon på grunn av lavt antibiotikaforbruk, god dyrevelferd, lav bruk av plantevernmidler og egen klimaavtale for landbruket. I tillegg er Norge langt fremme i arbeidet med tiltak for sunnere kosthold i befolkningen og bedret folkehelse, reduksjon av matsvinn, ernæringsmerking og merkeordninger for mat, samt klimapotensialet i tre- og skognæringa.

Denne utviklingen er det grønn sektor som sørger for. Vi har mye å vise til, fra insektmel, treflis og tang i kraftfôr, vertikal dyrking og resirkulerende drivhus, til biodrivstoff, presisjonsteknikk og digitalisering, tiltak for ivaretakelse av jordsmonn, og økt kunnskap om dyrevelferd og tilrettelegging for dyrene. Listen er ikke uttømmende.

Dette må vi kommunisere. Og det er utdanningsinstitusjonene, forskninga og næringa selv som må gjøre jobben. Det handler om å være seg sitt ansvar bevisst, og det handler om å skape nærhet til en yngre generasjon som deltar i klimabrøl. Dette er vårt felles engasjement – vi må bygge bro.

Grønn næring har et stort rekrutteringsbehov, og vi må sørge for at ungdommer har kunnskap om koblingene mellom egne interesser og karrieremulighetene som grønn sektor representerer. Vi trenger mange kloke hoder for å nå potensialet som ligger i sirkulærøkonomien – en samfunnsøkonomi hvor gjenbruk og optimalisering av ressurser og råvarer sørger for at alle bestanddeler kommer til nytte!

Like viktig er tillit og legitimitet hos folket, og at de har kjennskap til hvorfor og hvordan landbruk, matforedling og skogbruk foregår i Norge.

Grønn næring har bidratt til enorme framskritt innen miljø, klima, skogdrift, dyrevelferd, naturbruk og kosthold. Og utviklingen fortsetter! Som viktige samfunnsaktører innen forskning, utdanning og næring må vi også bli attraktive arbeidsgivere for framtida, og med ROT kan vi sammen bidra til å synliggjøre verdens viktigste grønne karrierer!

ROT er en tilrettelagt arena for å nå målgruppene ungdommer og skoleansatte, men også foresatte og forbrukere. Målgruppene trenger flere kontaktpunkter for økt kunnskap om grønn sektor, som i sin tur kan bidra til økt interesse, tillit og legitimitet til næringa. Det er vår jobb å gjøre norsk naturbruk og produksjon attraktiv gjennom synlighet og kommunikasjon.

Først og fremst er ROT en møteplass mellom ungdomsskolen og grønn utdanning og næring. Jordbruket, husdyrnæringa og skogbruket har behov for kompetanse og arbeidskraft i framtida, og ROT legger til rette for kunnskapsformidling og læring gjennom skolens egen undervisning og samhandling med elever i 8.-10. klassetrinn.

I møte med elevene på ROT-arrangementet vil representanter fra grønn næring, forskning og utdanning få anledning til å jobbe med aktiv kunnskapsformidling mot viktige målgrupper. Dagens elever er morgendagens yrkesutøvere, og skoleansatte skal hjelpe elevene til økt kunnskap om framtidige utdannings- og karrieremuligheter.

ROT tilbyr også en anledning til å adressere viktige forbrukertema knyttet til bærekraft, ressursbruk, matproduksjon, klimatiltak, biologisk mangfold, miljø og dyrevelferd. Mye merkevarebygging handler om tilstedeværelse, synlighet, nærhet til kunde og aktiviteter som kommuniserer, samhandler og bidrar til læring. Dette er viktig for alle grønne næringsaktører, uavhengig av om det er utdanning, forskning og utvikling, offentlig bransje, finans, samvirke, organisasjoner eller private næringsdrivende.

ROT er en pedagogisk arena som følger elevene fra klasserommet, via oppgaveløsing, kunnskapserverving og samarbeid, til møter med representanter fra grønn utdanning, forskning og næring. Gjennom kompetansemål i flere fag skal elevene lære om bærekraftig utvikling i møte med grønne aktører på ROT-arrangementet.

I forkant av ROT-arrangementet vil elevene skaffe seg oversikt og kunnskap om grønn næring ved hjelp av informasjon på hjemmesida til ROT, under Fagområder og Kunnskapslenker.

ROT foregår over én skoledag (1. oktober 2021). Arrangementet er for elever (8. klasse) og ansatte i ungdomsskolene i Steinkjer, Snåsa og Inderøy kommuner. ROT er et pilotprosjekt som planlegges gjennomført årlig framover, forhåpentligvis med flere skoler og lokasjoner etter hvert.

Aktivitetene på ROT og de ulike fagområdene skal tilpasses målgruppen (ungdomsskolen). For tips og planlegging for deg som utstiller, se Forberedelser utstillere i menyen til venstre.

Elevene jobber gruppevis (4-6 elever) med Utfyllingsskjema forarbeid (klasserom) og Utfyllingsskjema ROT i møte med næringa på ROT og ved fagområdene. Lærere og rådgivere vil også bistå elevene i gjennomføring av oppgaver.

Målet er at elever og skoleansatte skal tilegne seg kunnskap om grønt næringsliv, grønne utdanninger og karrieremuligheter gjennom oppmøte, informasjon, pedagogisk tilnærming og oppgaveløsing. 

Samling for skoleansatte og 10. klasse

ROT arrangerer også en egen samling for skoleansatte om framtidige jobber og kompetansebehov i grønn sektor. Samlingen vil avholdes med skoleansatte i etterkant av arrangementsdagen.

Streaming og opptak av samlingen vil også kunne brukes i faget Utdanningsvalg, slik at 10.-klassinger får tilgang på informasjon om mulige studier og karrierer i grønn sektor.

Workshoper og samlinger for utstillere

I forkant av ROT-arrangementet legges det opp til 1-2 samlinger for utstillere. Gjennom samarbeid med Ungt Entreprenørskap (UE) guides utstillere i gjennomføring av aktiviteter og kunnskapsformidling innenfor sine fagområder.

Meld din interesse hos arrangør, og finn ut hvilket fagområde dere "sokner" til.

Det blir også lagt opp til et digitalt besøk i Steinkjerhallen, slik at utstillere får et visuelt inntrykk av utstillingsområdene. Utstillere vil også få beskjed om hvilket riggutstyr som blir tilgjengelig, hvordan arealene blir utformet, og hva slags utstyr den enkelte må stille med selv.

Hvilket fagområde hører din bedrift til?

Som utstillere vil dere stå ved det fagområdet dere mener er mest relevant for deres virksomhet:

 • Husdyrproduksjon og dyrevelferd
 • Fotosyntese og planteproduksjon
 • Matforedling og tilleggsnæring
 • Skogbruk og trevirke
 • Teknologi og maskiner
 • Grønne støttespillere

Du finner mer informasjon om fagområdene i menyen til venstre.

Utstillere må gjerne bruke og vise egen logo, men fagområdene vil innredes som et felles rom hvor næring, forskning og utdanning i fellesskap sørger for aktivitet, interaksjon og formidling på tvers av tilhørighet og bedrifter. Den tradisjonelle messeformen med egen stand utgår.

Hvordan forberede seg som utstiller?

I forkant av ROT bør utstillere gå gjennom en sjekkliste for å sørge for å være best mulig forberedt til arrangementet:

 • Lese bakgrunnsinformasjon og formål med ROT
 • Øve inn tre budskap dere ønsker å formidle til ungdommer om arbeid med bærekraft i deres virksomhet
 • Planlegge utstyr som dere har behov for ved deres fagområde, slik at aktiviteter og læring reflekterer deres kunnskap og virksomhet
 • Samsnakke og samarbeide med andre aktører på samme fagområde - hvordan bygger dere et aktivt fagområde?

Hva foregår på selve ROT-arrangementet?

Elevene skal se, føle, lytte og prøve seg gjennom ulike aktiviteter som utstillerne er moderatorer for. Aktiv læring kan foregå gjennom:

 • Konkurranser og gjetteleker
 • Ta og føle på
 • Utforske og prøve maskiner, redskap, simulatorer og teknologisk utstyr
 • Korte videoer
 • Quiz
 • Korte samtaler
 • Lage, bygge eller sette sammen noe

Husk at det er mange elever som ønsker å møte og snakke med dere. Fra tre kommuner kommer 400-500 elever, og alle skal bli ivaretatt og lære noe om grønn næring, kunnskapen vår og hvilke utdanninger/karrierer de kan velge.

Budskap til elevene

I møte med flere hundre elever kan det være lurt å holde seg til noen faktasetninger og informasjon dere formidler. Lange utgreiinger og komplisert fagspråk blir vanskelig for en tenåring. Noen huskeregler for god kommunikasjon:

 • Koble budskapet deres til overordnede tema som elevene lærer om i skolen (eks. bærekraft, klima, natur, mat og helse, dyrevelferd) - hvordan jobber virksomheten deres med disse utfordringene?
 • Keep it simple - unngå stammespråk og vanskelige ord/uttrykk, bruk enkle forklaringer.
 • Spør ungdommene hvilke interesser de har! Dersom de nevner dyr, natur, planter, mat, spill/teknologi, klima eller bærekraft har dere mange knagger å bygge videre på. Det er viktig å vise ungdommer koblingen mellom egne interesser, hva næringa jobber med, og hvilke muligheter ungdommene har i studier og jobber i grønn næring!

Program

Foreløpig program for ROT 2021:

09.45 Ankomst og velkomsthilsen
10.00 Besøke fagområder* (1. runde)
10.45 Lunsj
11.15 Naturvitershow med Stian Sandø og Dennis Lie (håndballhallen)
12.00 Besøke fagområder* (2. runde)
12.45 Besøke fagområder* (3. runde)
13.30 Avslutning og avskjedshilsen

 *I løpet av dagen vil det bli tre rulleringer hvor alle elevene skal besøke to fagområder i løpet av 45 minutter.

Tidsplan og rullering av grupper

Kart over fagområder i Steinkjerhallen (friidrettshallen)

ROT har seks ulike fagområder som omfatter grønne aktører innen utdanning, forskning og næring:

Fagområdene er organisert slik at de ulike utstillerne fordeles med utgangspunkt i hvilket fagområde de naturlig hører hjemme. For eksempel har Tine, Nortura, Steinkjer Veterinærsenter og Norsk Kylling dyr som produkt- og tjenestegrunnlag, og hører derfor under Husdyrproduksjon og dyrevelferd. Enkelte utstillere kan også være representert ved flere fagområder dersom de ønsker og naturlig faller i flere kategorier av fagområdene.

For mer informasjon om fagområdene følg linker over.

Pris varierer etter utstillerens omsetning og størrelse. Det handler først og fremst om å delta, og mindre om hvem som får størst plass. ROT skal foregå i fellesskapets ånd og representerer en samlet innsats hvor vi står skulder til skulder under felles fagområder. Dette er en arena for samarbeid for økt rekruttering og omdømme.

Liten bedrift (0-5 ansatte) – 500 kr
Mellomstor bedrift (6-15 ansatte) – 2000 kr
Stor bedrift (flere enn 15 ansatte) – 5000 kr

Prisene gjelder begge dager samlet.

Dersom du er interessert eller har spørsmål knyttet til påmelding, ta kontakt med prosjektgruppa på e-post