ROT - en tverrfaglig læringsarena for ungdomsskolen

ROT er et grønt kunnskaps- og karrierearrangement for ungdommer, skoleansatte, næringsutøvere, utdanningsinstitusjoner, forskning og andre besøkende. Gjennom interesser og læring knyttet til dyr, natur, miljø, mat, klima og skog i bærekraftig utvikling skaper ROT en arena for praktisk kunnskap om framtidas grønne utdanninger og jobber.

ROT er særlig tilpasset ungdomsskolen og skal synliggjøre sammenhenger mellom

 • elevenes personlige interesser og verdier
 • fagplaner, kompetansemål og undervisning i ungdomsskolen
 • bærekraftig utvikling innen landbruk, skogbruk, dyrehold, matproduksjon, foredling og tilleggsnæring
 • grønne studiemuligheter, karriereveier og yrkesutøvere

ROT skaper læring om grønn næring!

Å forstå menneske, miljø og økonomi i sammenheng er en forutsetning for bærekraftig utvikling. Dette gjelder også ressursforvaltning generelt, og landbruk, skogdrift, husdyrhold og matproduksjon spesielt. En helhetlig tilnærming til samfunnsutfordringer må ta hensyn til en rekke faktorer. ROT skal hjelpe elevene i 8. og 10. klasse til å se ulike aspekt ved grønn næring i breddekontekst gjennom tiltak for bærekraft, miljø og natur, men også i lys av et økende behov for mat og matproduksjon.

EU og verden ser til norsk matproduksjon på grunn av lavt antibiotikaforbruk, god dyrevelferd, lav bruk av plantevernmidler og egen klimaavtale for landbruket. I tillegg er Norge langt fremme i arbeidet med tiltak for sunnere kosthold i befolkningen og bedret folkehelse, reduksjon av matsvinn, ernæringsmerking og merkeordninger for mat, samt klimapotensialet i tre- og skognæringa.

Hvordan maten er produsert, og dermed også hva du spiser, har betydning for vår fysiske og mentale helse. Dette er viktig kunnskap for folkehelse og livsmestring – alt henger sammen med alt! Grønn forskning og utvikling i Norge nyttiggjør seg både vitenskapelig og erfaringsbasert kunnskap i utviklingen av bærekraftige produksjoner som samtidig hensyntar demokrati og medborgerskap. Mange av aktørene i grønn næring er eid av medlemmene, og samvirkeformen synliggjør hvordan den enkelte produsent påvirker og påvirkes av fellesskapet.

En student, en forsker, en bonde, en rådgiver og en foredlingsansatt er alle forbundet gjennom ulike nettverk. Alle bidrar med sin kompetanse gjennom formidling, verktøy, produksjon og systemutvikling slik at grønn næring til enhver tid er dynamisk og tilpasningsdyktig overfor ny kunnskap og nye perspektiv. Grønn næring ønsker kritisk tenkning og meningsbrytning velkommen – demokrati er like viktig her som ellers.

Tverrfaglig kompetanse og samarbeid på tvers av vitenskap og fag vil bli avgjørende for ressursbruk og -forvaltning i framtida. For 10.-klassinger blir det viktig å utforske karrieremuligheter basert på egeninteresser, og samtidig bli presentert for jobber innen grønn utdanning, forskning og næringsliv gjennom vitenskap og utvikling. ROT vil være en tilrettelagt arena for innhenting av informasjon om et variert arbeidsmarked med mange karriere- og yrkesmuligheter.

Grønn næringa både har, og har bruk for, enorm kunnskap og kompetanse. Forbindelsen mellom forskning og næring åpner stadig nye dører, og vektlegging av matsikkerhet, klimaperspektiv, biologisk mangfold, bio- og sirkulærøkonomi, digitalisering og presisjonsverktøy står sentralt både i et grønt skifte og grønne utdanninger og næring.

ROT vil derfor også tilby en egen samling for lærere, rådgivere og andre relevante skoleansatte. Her vil dere møte representanter fra utdanning, forskning og næring som forteller om sitt kompetansebehov i framtida. Dette er en nyttig arena for alle lærere i naturfag, samfunnsfag, matematikk, mat og helse, valgfag, utdanningsvalg og andre. Samlingen vil gi påfyll av dagsaktuell innsikt i og kunnskap om en omfattende utdannings- og næringssektor.

Grønn sektor har tatt kvantesprang innen digitalisering, teknologi og robotisering, noe som muliggjør presisjonsproduksjon på en revolusjonerende måte og som åpner for enorm utvikling og nye jobbmuligheter i framtida. Vi trenger mange kloke hoder for å nå potensialet som ligger i sirkulærøkonomien – en samfunnsøkonomi hvor gjenbruk og optimalisering av ressurser og råvarer sørger for at alle bestanddeler kommer til nytte!

ROT treffer lærings- og kompetansemål innen tverrfaglige tema i fagfornyelsen for mat og helse, naturfag, samfunnsfag, norsk og utdanningsvalg.

Grønn næring er en omfattende næringssektor som har utdanning, kompetanse, forskning, arbeidsgivere, organisasjoner og bedrifter innen:

 • landbruk
 • matproduksjon
 • planteproduksjon, biologi og jordkultur
 • arealforvaltning
 • foredling, bearbeiding og servering av mat
 • dyrehold, dyrevelferd og husdyrproduksjon
 • naturbruk
 • skogbruk og trevirke
 • naturforvaltning
 • teknologi, digitalisering og maskiner
 • tilleggsnæring (lokalmat, reiseliv, helse, friluftsliv, etc.)
 • forvaltning og tilsyn

Skolearbeidet for 8. klasse tar utgangspunkt i én overordnet oppgave:

Hvilke tiltak for bærekraftig utvikling
gjøres innen grønn utdanning, forskning og næring?

Denne oppgaven er ungdommenes billett til kunnskap, læring, samtaler og aktiviteter på ROT. Spørsmålet skal veilede elevene i sin leting etter informasjon om hva bærekraft er, og hvordan man kan jobbe med bærekraftig utvikling på ulike måter.

Bærekraftig utvikling er et tverrfaglig tema som fagene og undervisningen i skolen skal innarbeide i all læring. Elevene skal tilegne seg kunnskap om hva bærekraft er, og hvordan ulike områder ved samfunnet jobber for og kan bli mer bærekraftig.

For å jobbe mot et grønt skifte må alle næringer ta grep for å bidra til at miljø og klima ivaretas, og dette kan gjøres på ulike måter avhengig av hvilke aktører, bedrifter og institusjoner du snakker med.

I avsnittene under vil dere få veiledning i hvordan ROT-oppgavene skal løses. Her finner dere informasjon om hvilket forarbeid som skal gjøres i klasserommet, nyttige lenker til kunnskap og beskrivelser av fagområdene på ROT. I tillegg finner dere en gjennomgang av ROT-arrangementet og hvordan 

Forarbeid klasserom

ROT har seks fagområder:

Under Fagområder og Kunnskapskilder (menyen til venstre) finner dere informasjon, henholdsvis om de seks fagområdene ved ROT og tema knyttet til bærekraft. Under fagområdene finner dere også hjelpespørsmål som elevene kan bruke i læringsprosessen, og i møte med utstillere på ROT. Dere kan også lage egne hjelpespørsmål.

Ved å bruke informasjon som ligger på disse sidene skal elevene skaffe seg en oversikt over hva grønn fagkunnskap er og hvorfor/hvordan disse produksjonene og tjenestene er viktige i en bærekraftig utvikling.

Klassen deles inn i grupper hver på 5-6 elever. Bruk Utfyllingsskjema forarbeid som et hjelpemiddel i klasseromsarbeidet, og noter hva dere finner ut.

NB. Ta med både Utfyllingsskjema forarbeid og Utfyllingsskjema ROT til ROT-arrangementet.

Oppgaveløsing på ROT

Ved ankomst til ROT blir dere ønsket velkommen og mottar informasjon om dagen og programmet. Elever og skoleansatte får tildelt gratis lunsj.

Elevene skal besøke alle seks fagområdene gjennom rullering i programmet. I tillegg skal alle se «Naturvitershow med Stian og Dennis». Dere vil få beskjed om når og hvilken gruppe dere tilhører.

Ved besøk hos fagområdene skal elevene bruke Utfyllingsskjema ROT. Her krysser elevene av for hvilke(n) utstiller(e) de snakket med på hvert fagområde, og hvordan utstillerne besvarte spørsmålet om hvordan jobber grønn utdanning, forskning og næring med bærekraftig utvikling?

Ved slutten av dagen skal elevgruppenes Utfyllingsskjema forarbeid og Utfyllingsskjema ROT leveres samlet til ROT-arrangøren. Det trekkes deretter en vinner for innlevering av skjema, og arkene vil bli scannet og sendt digitalt tilbake til skolene. Slik får ROT-arrangørene og utstillere tilbakemelding om hvordan læring om grønn næring har gått, og skolene får tilbakelevert oppgavene.

Bærekraft og menneskerettigheter

Nærmest alt mennesker gjør handler om bruk av naturressurser. I følge FNs bærekraftmål skal vi blant annet utrydde sult og sørge for rent vann, vi skal ha ansvarlig forbruk og produksjon, og stoppe klimaendringene. For å nå disse målene må vi jobbe bredt og variert, og vi må samarbeide på tvers av fagkunnskap og sektorer.

FNs menneskerettigheter slår fast at enhver har rett til en levestandard som er tilstrekkelig for helse og velvære. Dette omfatter blant annet mat, klær, bolig og helseomsorg. For å nå disse målene er det særlig viktig med kunnskap og utvikling innen forskning og næringsliv som omfatter produksjon av mat, energi og materialer til hus og hjem.

Matproduksjon

Alle land er både solidarisk og politisk forpliktet til å bruke sine egne ressurser på en bærekraftig måte for å produsere mat til egen befolkning. I videoene kan du lære om bærekraftig matproduksjon, og hvilke ressurser og arealer Norge kan benytte i matproduksjonen vår.

Ansvarlig skogbruk

Visste du at alt som kan lages av olje også kan lages av tre? Med ny teknologi og utviklingsmetoder kan karbon lagret i trær bli til materialer vi bruker hver dag. Et ansvarlig skogbruk skal bidra til en mer bærekraftig framtid gjennom å erstatte produkter av plast med trevirke. Lær mer om dette i videoene under!

Fagområder ved ROT

ROT har seks fagområder som elevene skal lære mer om gjennom forberedende oppgaver i klasserom og besøk på selve arrangementsdagen. Informasjon om fagområdene:

Andre nyttige kunnskapslenker

Grønn Framtid - Bærekraftig matproduksjon
Eget lesehefte for ungdomsskolen om bærekraft i norsk matproduksjon. Her finner du lesestoff om dyrene våre, mat og klima, bondens rolle i samfunnet, og om mattrygghet. Norges Bondelag har også en egen Bærekraftstrategi for norsk matproduksjon.

Norges Bondelag – Den Grønne Skolen
Oppgaver og kunnskapssider om norsk mat og matproduksjon.

Visste du at?
Et blågrønt næringssamarbeid om behovet for grønne og blå utdanninger og jobber i framtida.

Grønn utdanning
Er du interessert i dyr, natur, mat og miljø? Sjekk veilederen om grønn utdanning og finn inspirasjon til din studie- og karrierevei!

Under finner dere lenker til skjemaene som skal tas i bruk ved skoleoppgavene knyttet til ROT. Oppgavene som skal gjennomføres før ROT (i klasserommet) skal fylles ut i utfyllingsskjema forarbeid, og oppgavene som skal gjennomføres på selve ROT-arrangementet skal fylles ut i utfyllingsskjema ROT.

Utfyllingsskjema forarbeid

Utfyllingsskjema ROT

Begge skjema leveres til ROT-arrangør ved arrangementet etter gjennomførte oppgaver. På denne måten får ROT-arrangørene innsikt i elevenes læring og kunnskap, slik at ROT forblir en dynamisk og tilpasningsdyktig læringsarena basert på elevenes egne innspill og ønsker. Skjemaene returneres digitalt til skolene etter arrangementet.

Bærekraftig utvikling (overordnet del i tverrfaglige temaer)

 • Bærekraftig utvikling som tverrfaglig tema i skolen skal legge til rette for at elevene kan forstå grunnleggende dilemmaer og utviklingstrekk i samfunnet, og hvordan de kan håndteres.
 • Bærekraftig utvikling handler om å verne om livet på jorda og ta vare på behovene til mennesker som lever i dag, uten å ødelegge framtidige generasjoners mulighet til å dekke sine behov.
 • En bærekraftig utvikling bygger på forståelsen av sammenhengen mellom sosiale, økonomiske og miljømessige forhold. Menneskehetens levesett og ressursbruk har konsekvenser lokalt, regionalt og globalt.
 • Gjennom arbeid med temaet skal elevene utvikle kompetanse som gjør dem i stand til å ta ansvarlige valg og handle etisk og miljøbevisst. Elevene skal få forståelse for at handlingene og valgene til den enkelte har betydning. Temaet rommer problemstillinger knytte til miljø og klima, fattigdom og fordeling av ressurser, konflikter, helse, likestilling, demografi og utdanning. Elevene skal lære om sammenhengen mellom de ulike aspektene ved bærekraftig utvikling.
 • Teknologi har betydelig innvirkning på menneske, miljø og samfunn. Teknologisk kompetanse og kunnskap om sammenhengene mellom teknologi og de sosiale, økonomiske og miljømessige sidene ved bærekraftig utvikling står derfor sentralt i dette temaet.
 • Teknologiutvikling kan bidra til å løse problemer, men kan også skape nye. Kunnskap om teknologi innebærer en forståelse av hvilke dilemmaer som kan oppstå ved bruk av teknologi, og hvordan disse kan håndteres.

Norsk

 • Bruker kilder på en kritisk måte, markere sitater og vise til kilder på en etterrettelig måte i egne tekster.
 • Utforske og vurdere hvordan digitale medier påvirker og endrer språk og kommunikasjon.
 • Bruke fagspråk og argumentere saklig i diskusjoner, samtaler, muntlige presentasjoner og skriftlige framstillinger om norskfaglige og tverrfaglige temaer.
 • Informere, fortelle, argumentere og reflektere i ulike muntlige og skriftlige sjangre og for ulike formål tilpasset mottaker og medium.

Samfunnsfag

 • Bruke samfunnsfaglige metoder og digitale ressurser i egne undersøkelser, presentere funn ved bruk av digitale verktøy og drøfte hvor gyldige og relevante funnene er.
 • Vurdere på hvilke måter ulike kilder gir informasjon om et samfunnsfaglig tema, og reflektere over hvordan algoritmer, ensrettede kilder eller mangel på kilder kan prege forståelsen vår.
 • Utforske hvordan teknologi har vært og fremdeles er en endringsfaktor, og drøfte innvirkningen teknologien har hatt og har på enkeltmenneske, samfunn og natur.
 • Beskrive ulike dimensjoner ved bærekraftig utvikling og hvordan de påvirker hverandre, og presentere tiltak for mer bærekraftige samfunn.

Naturfag

 • Gi eksempler på dagsaktuell forskning og drøfte hvordan ny kunnskap genereres gjennom samarbeid og kritisk tilnærming til eksisterende kunnskap.
 • Bruke programmering til å utforske naturfaglige fenomener.
 • Beskrive drivhuseffekten og gjøre rede for faktorer som kan forårsake globale klimaendringer.
 • Gjøre rede for energibevaring og energikvalitet og utforske ulike måter å omdanne, transportere og lagre energi på.
 • Gi eksempler på og drøfte aktuelle dilemmaer knyttet til utnyttelse av naturressurser og tap av biologisk mangfold.
 • Gjøre rede for hvordan fotosyntese og celleånding gir energi til alt levende gjennom karbonkretsløpet.

Mat og helse

 • Kritisk vurdere informasjon om matproduksjon og drøfte hvordan forbrukermakt kan påvirke lokal og global matproduksjon.
 • Utforske klimaavtrykket til matvarer og gjøre greie for hvordan matvalg og matforbruk kan påvirke miljøet, klimaet og matsikkerhet.

Utdanningsvalg

 • Samle, analysere og bruke informasjon om utdanning og arbeid.
 • Beskrive egne styrker og egenskaper og interesser, og kunne se dette i sammenheng med utdannings- og yrkesønsker og livsmestring.
 • Utforske utdanningsmuligheter på varierte måter, og gjøre rede for ulike utdanningsveier og hvilke yrkesområder de kan føre til.
 • Tilegne seg kunnskap om arbeidslivet gjennom utprøving og utforskning og reflektere over hvordan bærekraftsmål, konjunkturer og teknologi påvirker arbeidsmarked, yrker og arbeidsmåter.
 • Se muligheter og omsette egne idéer til handling og valg, og reflektere sammen med andre over konsekvenser av karrierevalg.